63026-แอพพลิเคชันสำหรับการหาผู้บริจาคและผู้ขอรับบริจาคด้วยเทคนิคการจับคู่ข้อมูล

An application for Finding Donors and Donees Using Data Matching Method

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2563
แหล่งทุน:  งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน:  โครงการวิจัยต่อสู้วิกฤติ COVID-19 ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  82,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  8 พฤษภาคม 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  8 พฤษภาคม 2563  ถึง  7 กันยายน 2563
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 8 ธันวาคม 2563 สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1กีรติบุตร กาญจนเสถียรหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/