63031-การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักวุ้นมะพร้าวโดยเชื้อ Acetobacter xylinum เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2563
แหล่งทุน:  บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อทุน:  บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
วงเงินงบประมาณ:  130,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 สิงหาคม 2563  ถึง  31 มกราคม 2564
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทองหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาชีววิทยา
2ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน ผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00COE

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164