63039-โครงการศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2563
แหล่งทุน:  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน:  ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  418,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  C2563-0065 วันที่ลงนามในสัญญา:  8 มิถุนายน 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  9 มิถุนายน 2563  ถึง  8 มิถุนายน 2564
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูลหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาฟิสิกส์
2ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลางผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก
3ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารีผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก
4รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก
5ปรางทอง โอเจริญผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก
6ผศ.ดร.อนินท์ มีมนต์ผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก
7ดร.ณัฎฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก
8ดร.วลัญช์รัก พุ่มชลิตผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก
9ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่มผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/