63041-นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำประปาชุมชน

Photoelectrocatalytic cell,Elimination of hardness,Tap water

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2563
แหล่งทุน:  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
ชื่อทุน:  ทุนภายใต้แผนงาน กลุ่ม Global Partnership (และบริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  3,457,650.00  บาท
เลขที่สัญญา:  C16F630111 วันที่ลงนามในสัญญา:  31 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 สิงหาคม 2563  ถึง  30 กรกฎาคม 2564
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยวหัวหน้าโครงการวิจัย80.00ภาควิชาเคมี

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/