63046-การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโครงสร้างอนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์บนตาข่ายสเตนเลส ในกระบวนการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2563
แหล่งทุน:  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน:  ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  115,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  SCA-CO-2563-12340-TH วันที่ลงนามในสัญญา:  31 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 กันยายน 2563  ถึง  30 เมษายน 2564
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.การันต์ บ่อบัวทองหัวหน้าโครงการวิจัย100.00ภาควิชาเคมี
2พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทองผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก
3อุรุชา กิตติสาภรณ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00นักศึกษา

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164