64002-การพัฒนาฟิล์มพลาสติกกรองแสงทางเกษตรที่ผสมควอนตัมดอทจากผักตบชวา

Development of photoselective agricultural film with quantum dots from water hyacinth

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน:  ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  200,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2563  ถึง  30 กันยายน 2564
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.กนกอร เวชกรณ์หัวหน้าโครงการวิจัย50.00ภาควิชาเคมี
2ดร.ธนกร ความมั่นผู้ร่วมโครงการวิจัย30.00บุคคลภายนอก
3ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00ภาควิชาเคมี
4ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00ภาควิชาเคมี

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/