64003-การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจนับและจำแนกบุคคลที่สนใจป้ายโฆษฑาและระบบติดตามบนคลาวด์แบบทันทีทันใด

Development of Counting and Object Classification Device for Detecting People Interested in Advertising Signage and a Real-Time Monitoring Cloud-Based System

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน:  ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  300,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2563  ถึง  30 กันยายน 2564
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐานหัวหน้าโครงการวิจัย70.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย30.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/