64008-การปรับปรุงตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของไทยโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาร่วมกับวิธีการแปลงเมทริกซ์

Updating Thailand's Input-Output Tables by Time Series Analysis and Matrix Transformation Technique

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน:  นักวิจัยรุ่นใหม่ ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  50,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2563  ถึง  30 กันยายน 2563
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ตามแผนการดำเนินงาน เพราะการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและขยายวงกว้างโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปีงบประมาณ ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยออกไป 1 ปี จากวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2565 สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.จีราวดี พุ่มเจริญหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์นักวิจัยพี่เลี้ยง0.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164