64019-การวิเคราะห์ฟังก์ชันอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารในเห็ดเยื่อไผ่ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงาม

Analysis functional food and biological activities of the compounds in bamboo mushroom for development as the food innovation, healthcare and beauty products

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน:  โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  440,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2563  ถึง  30 กันยายน 2564
การขยายระยะเวลา:  ขอขยายเวลาของการดำเนินงานวิจัยต่อไปอีก3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2564 - 31 ธันวาคม 2564 สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์หัวหน้าโครงการวิจัย50.00ภาควิชาเคมี
2รศ.ดร.ศักดา ดาดวงผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก
3ผศ.ดร.รุ่งนภา ศรานุชิตผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
4ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
5ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164