64023-การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์สำหรับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน:  โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  3,491,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  FR64E0611F.2 วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2563  ถึง  30 กันยายน 2563
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้วหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
3ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก
4ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164