64027-การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน:  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  550,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  CRP6405030750 วันที่ลงนามในสัญญา:  19 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  5 มีนาคม 2564  ถึง  4 มีนาคม 2565
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจหัวหน้าโครงการวิจัย50.00สาขาวิชาฟิสิกส์
2ผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00สาขาวิชาฟิสิกส์
3ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาฟิสิกส์
4ณัฐพงค์ จันจุฬาผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164