64035-การผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด

Development of Homemade Hom Thong Banana Jam Production

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน:  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  250,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  LERMUTT64D02 วันที่ลงนามในสัญญา:  16 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  16 พฤษภาคม 2564  ถึง  15 พฤศจิกายน 2565
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุขหัวหน้าโครงการวิจัย30.00สาขาวิชาชีววิทยา
2ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วยผู้ร่วมโครงการวิจัย25.00ภาควิชาเคมี
3ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะผู้ร่วมโครงการวิจัย25.00สาขาวิชาชีววิทยา
4ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
5ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน ผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00COE

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164