64036-การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับหน่อไม้เพื่อเข้าสู่ตลาดระดับภาคบริการและธุรกิจสตารท์อัพ

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน:  ทุนภายใต้แผนงาน การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ ประจำปี 2564 ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  800,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  LERMUTT63D02 วันที่ลงนามในสัญญา:  1 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 มิถุนายน 2564  ถึง  31 พฤษภาคม 2565
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.อารณี โชติโกหัวหน้าโครงการวิจัย20.00สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก
3ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก
4ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
5รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยาผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00ภาควิชาเคมี
6ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์
7ผศ.ดร.สลิตา สาริบุตรผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก
8ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้มผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164