64039-คุณสมบัติเชิงหน้าที่และเค้าโครงกลิ่นของครีมเทียมจากแป้งกล้วย

Functional Properties and Sensory Profiles of Non-dairy Creamer from Hom-thong Banana Flour

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน:  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  240,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  16 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  16 พฤษภาคม 2564  ถึง  15 พฤศจิกายน 2565
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์หัวหน้าโครงการวิจัย60.00สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐผู้ร่วมโครงการวิจัย40.00สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164