การผลิตดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวภาพของเศษผักตบชวาเหลือทิ้ง และสารสกัดชีวภาพจุลินทรีย์ด้วยเซ็นเซอร์ผ่าน AI เพื่อการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน ตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี - (64040)

Production of ready-made soil mixed with bio-fertilizer from Eichhornia crassipes (Mart.) Solms waste and bio-microbial extracts with a sensor AI for organic agriculture Create Economic Value Community Enterprise of Bueng Ba Subdistrict, Pathum Thani Province

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน:  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  100,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  CBLRMUTT64B04 วันที่ลงนามในสัญญา:  16 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  16 พฤษภาคม 2564  ถึง  15 พฤษภาคม 2565
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์หัวหน้าโครงการวิจัย20.00สาขาวิชาชีววิทยา
2รศ.ดร.ปัญญา มินยงผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
3ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์
4รศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์
5ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทองผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6ดร.วีณา จันทร์รัชชกูลผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7คงเทพ บุญมีผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
9สุดารัตน์ ชมรุ่งผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164