64041-การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานของกล้วยหอม กรณีศึกษา บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด

Analysis and Development of Information System for Supply Chain Management of Banana: Study Case King Fruit Co.,LTD

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน:  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  600,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  LERMUTT64B02 วันที่ลงนามในสัญญา:  16 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  16 พฤษภาคม 2564  ถึง  15 พฤศจิกายน 2565
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์หัวหน้าโครงการวิจัย50.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้วผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
3ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
4ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164