64048-การประดิษฐ์อนุภาคพอลิเมอร์และแคปซูลด้วยกระบวนการทางรังสีในระบบกระจาย

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน:  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  1,518,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  N41A640210 วันที่ลงนามในสัญญา:  28 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  28 มิถุนายน 2564  ถึง  28 มิถุนายน 2569
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์หัวหน้าโครงการวิจัย50.00ภาควิชาเคมี
2รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ผู้ร่วมโครงการวิจัย50.00ภาควิชาเคมี
3เนตรนภา กำลังมากผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00นักศึกษา

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164