64052-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกล้วยหอมทองขบเคี้ยว

Development of Hom-thong dessert snack

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2564
แหล่งทุน:  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน:  ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  480,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  N23A640299 วันที่ลงนามในสัญญา:  9 กรกฎาคม 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  9 กรกฎาคม 2564  ถึง  8 พฤษภาคม 2564
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์หัวหน้าโครงการวิจัย30.00สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2ผศ.ดร.อารณี โชติโกผู้ร่วมโครงการวิจัย30.00สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
3ดร.สุกัญญา วงวาทผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก
4ผศ.ดร.สลิตา สาริบุตรผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164