65002-การศึกษาประมาณไอน้ำในอากาศและปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้า

Study of atmospheric water vapor and cloud cover

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2565
แหล่งทุน:  งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน:  งบประมาณเงินรายได้ ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  30,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2564  ถึง  30 กันยายน 2565
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายระเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.ชนกนันท์ บางเลี้ยงหัวหน้าโครงการวิจัย50.00สาขาวิชาฟิสิกส์
2ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุลผู้ร่วมโครงการวิจัย50.00สาขาวิชาฟิสิกส์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164