65010-การตลาดสินค้าอุปโภค ต่อยอดจากสารสกัดธรรมชาติและโพรไบโอติกส์ ระดับวิสาหกิจชุมชน

Consumer product marketing build on natural extracts and probiotics community enterprise level

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2565
แหล่งทุน:  งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน:  โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  263,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2564  ถึง  30 กันยายน 2565
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.วีณา จันทร์รัชชกูลหัวหน้าโครงการวิจัย20.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทองผู้ร่วมโครงการวิจัย17.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3คงเทพ บุญมีผู้ร่วมโครงการวิจัย17.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย17.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ผู้ร่วมโครงการวิจัย17.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
6ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุขผู้ร่วมโครงการวิจัย12.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164