การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคัดกรองความยาวคลื่นแสงเพื่อประยุกต์ใช้ในโรงเรือนการเกษตร - (65023)

Preparation and Characterization of Wavelength Selective Film for Application in Agricultural Greenhouse

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2565
แหล่งทุน:  งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน:  โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  300,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2564  ถึง  30 กันยายน 2565
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูลหัวหน้าโครงการวิจัย40.00สาขาวิชาฟิสิกส์
2รศ.ดร.ปัญญา มินยงผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก
3ผศ.ฐิตยา ศรขวัญผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00ภาควิชาเคมี
4ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาฟิสิกส์
5ผศ.วรุณศิริ จักรบุตรผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
6ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็นผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาฟิสิกส์


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164