65027-การแปรรูปเปปไทด์ไฮโดรไลเซทจากปลากดคังและการตรวจสอบกิจกรรมทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบในอาหาร

Processing of hydrolysate peptide from Hemibagrus wyckioides and investigation biological activities for development as food ingredient

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2565
แหล่งทุน:  งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน:  โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  329,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2564
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2564  ถึง  30 กันยายน 2565
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายกรอบเวลาการใช้เงินโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์หัวหน้าโครงการวิจัย35.00ภาควิชาเคมี
2ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
3ผศ.ดร.รุ่งนภา ศรานุชิตผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
4เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้วผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก
5พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนามผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก
6วาสนา ศิลป์รุ่งธรรมผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก
7ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก
8พิบูรณ์ เหง้าณีผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164