การพัฒนาคาร์บอนดอทจากผักตบชวาโดยวิธีรังสีอิเล็กตรอนบีมเพื่อประยุกต์ใช้ในฟิล์มกรองแสงทางการเกษตร - (65040)

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2565
แหล่งทุน:  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน:  ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  50,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  17 กุมภาพันธ์ 2565
ช่วงเวลาดำเนินการ:  17 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง  16 กุมภาพันธ์ 2566
การขยายระยะเวลา:  ขอขยายเวลาการส่งมอบผลงานและขยายเวลาดำเนินโครงการ TINT to University ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์หัวหน้าโครงการวิจัย100.00ภาควิชาเคมี


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164