65041-การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและพื้นที่ของกระแสไฟฟ้าสูงสุดของฟ้าฝ่าแบบ +CG และ -CG ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

The study of Seasonal and Regional of the Peak Current of +CG and -CG lightning over Thailand

ประเภทงบประมาณ:  ทุนส่วนตัว ปีงบประมาณ:  2565
แหล่งทุน:  ทุนส่วนตัว
ชื่อทุน:  ทุนส่วนตัว ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  .00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  15 มีนาคม 2565
ช่วงเวลาดำเนินการ:  15 มีนาคม 2565  ถึง  30 กันยายน 2565
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์หัวหน้าโครงการวิจัย90.00สาขาวิชาฟิสิกส์
2จันทร์เพ็ญ ไพรแก่นผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164