65049-ผลของการเติม Mn0.8Zn0.2Fe2O4 (MZF) และอุณหภูมิกรรมวิธีทางความร้อนที่มีต่อโครงสร้าง องค์ประกอบเฟส สมบัติเชิงกล สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติทางชีวภาพของแก้วเซรามิกทางชีวภาพ Na2O-CaO-P2O5

The effects of Mn0.8Zn0.2Fe2O4 (MZF) content and heat treatment temperature on the structure, phase formation, mechanical properties, magnetic properties and bioactive properties of Na2O-CaO-P2O5 glass-ceramics

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2565
แหล่งทุน:  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน:  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  600,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  RGNS 65 – 093 วันที่ลงนามในสัญญา:  26 กันยายน 2565
ช่วงเวลาดำเนินการ:  26 กันยายน 2565  ถึง  25 กันยายน 2567
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.ปรารถนา อินต๊ะวินหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาฟิสิกส์
2รศ.กมลพรรณ เพ็งพัดผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164