ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ เศษส่วนและเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในพื้นที่หลายจุด - (66005)

Fixed point theorem for fractional differential equation and nonlocal multi-point conditions

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2566
แหล่งทุน:  งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน:  โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  150,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2565
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2565  ถึง  30 กันยายน 2566
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์หัวหน้าโครงการวิจัย30.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตรผู้ร่วมโครงการวิจัย30.00สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3ดร.นนธิยา มากะเตผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4รศ.ดร.ภูมิ คำเอมผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00บุคคลภายนอก
5ดร.ธนัชพร บรรเทาใจผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก
6ดร.ปิยะชาติ บริสุทธิ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164