66025-ขั้นตอนวิธีการแบ่งส่วนสำหรับปัญหาอสมการการแปรผันกับเทคโนโลยีภาพถ่าย

Splitting Algorithms for Variational Inequality Problems with Image Processing

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2566
แหล่งทุน:  งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน:  โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  150,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2565
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2565  ถึง  30 กันยายน 2566
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตรหัวหน้าโครงการวิจัย50.00สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2รศ.ดร.วิยดา คำเอมผู้ร่วมโครงการวิจัย30.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์
3รศ.ดร.ภูมิ คำเอมผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
4ผศ.สุภัค เผียงสูงเนินผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก
5ผศ.ธิดาพร เสียงวัฒนะผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164