ขั้นตอนกระบวนการทำซ้ำสำหรับแก้ไขปัญหาจุดตรึงบนฮาดามาร์ดแมนิโฟล์ดและการประยุกต์ในปัญหาดุลภาพ - (66044)

An iterative algorithm for solving fixed point problems on Handmard manifolds and application in equilibrium problems

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2566
แหล่งทุน:  งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน:  งบประมาณเงินรายได้ ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  30,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2565
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2565  ถึง  30 กันยายน 2566
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์หัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164