66052-พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลากะรังจุดฟ้าจุดใหญ่ (Plectropomus maculatus) : เพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

Molecular cytogenetics of Leopard coral grouper (Plectropomus maculatus) : Implications for development as economically important species and perspectives for biotechnological uses

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2566
แหล่งทุน:  งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน:  นักวิจัยรุ่นใหม่ ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  50,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2565
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2565  ถึง  30 กันยายน 2565
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญหัวหน้าโครงการวิจัย90.00สาขาวิชาชีววิทยา
2อลงกลด แทนออมทองผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก
3รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาลผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00สาขาวิชาชีววิทยา

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164