โครงการยกระดับนักวิจัยไทยเพื่อเป็นแกนนำในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติ เพื่อการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ลดการใช้คาร์บอน - (66055)

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2566
แหล่งทุน:  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน:  ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  7,765,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  B39Q660025 วันที่ลงนามในสัญญา:  11 เมษายน 2566
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 เมษายน 2566  ถึง  31 มีนาคม 2567
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.ภูมิ คำเอมหัวหน้าโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
2ปฏิพัทธ์ ทวนทองผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
3ศ.สุรินทร์ คำฝอยผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
4รศ.ปิยบุตร บุรีคำผู้ร่วมโครงการวิจัย9.00บุคคลภายนอก
5รศ.นรินทร์ เพชร์โรจน์ผู้ร่วมโครงการวิจัย9.00บุคคลภายนอก
6รศ.ดร.วิยดา คำเอมผู้ร่วมโครงการวิจัย9.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์
7ผศ.ธนา สุทธิปัทม์พงศ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย9.00บุคคลภายนอก
8ผศ.สุภัค เผียงสูงเนินผู้ร่วมโครงการวิจัย9.00บุคคลภายนอก
9ปรินทร์ ไชยปัญญาผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก
10ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์
11พงษ์ศิริ มุ่งพรผู้ร่วมโครงการวิจัย3.00บุคคลภายนอก
12ทรงกลด ศรีปรางค์ผู้ร่วมโครงการวิจัย3.00บุคคลภายนอก
13บุรินทร์ ยอดวงษ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย3.00บุคคลภายนอก
14ทองอินทร์ สุยะทาผู้ร่วมโครงการวิจัย3.00บุคคลภายนอก
15ศ.สมพงษ์ ธรรมพงษาผู้ร่วมโครงการวิจัย3.00บุคคลภายนอก


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164