การพัฒนาพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารกันยุงที่ควบคุมการปลดปล่อยได้ - (66058)

Development of controlled-release bio-based polymer microcapsules encapsulating mosquito repellents

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2566
แหล่งทุน:  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน:  ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  400,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  B13F660068 วันที่ลงนามในสัญญา:  26 เมษายน 2566
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 เมษายน 2566  ถึง  31 มีนาคม 2567
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์หัวหน้าโครงการวิจัย60.00ภาควิชาเคมี
2รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00ภาควิชาเคมี
3ดร.จริยา แก้วเสน่หาผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
4ผศ.ชินานาฎ วิทยาประภากรผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก
5ดร.สุพนิดา วินิจฉัยผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00บุคคลภายนอก


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164