การพัฒนาโครงสร้งอัลกอริทึมและเทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาในระบบซับซ้อน - (67002)

Structural development of algorithms and artificial intelligent techniques for solving problems in complex systems

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2567
แหล่งทุน:  งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน:  โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  1,485,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2566
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2566  ถึง  1 ตุลาคม 2567
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.ภูมิ คำเอมหัวหน้าโครงการวิจัย35.00บุคคลภายนอก
2PARIN CHAIPUNYA ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00บุคคลภายนอก
3Thana Sutthibutpong ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00บุคคลภายนอก
4Nopporn Rujisamphan ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00บุคคลภายนอก
5ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00สาขาวิชาสถิติประยุกต์


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164