ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย
No. ชื่อเอกสาร
010-ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย
    011-แผนการใช้จ่ายเงินในโครงการวิจัย (วจ1)
    012-แผนการใช้จ่ายเงินในโครงการวิจัย(วจ1) สำหรับ ววน
    013 ข้อมูลการแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)
    014-แบบฟอร์มการดำเนินงานงบพลาง FF67
020-ขออนุมัติจัดจ้างผู้ช่วยวิจัย
    021-แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานพิเศษ 2565
    022-แบบฟอร์มภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย
030-ขออนุมัติจัดจ้างเหมา (บุคคล)
    031-รายการจ้างเหมาค่าบริการ
    032-ใบเสนอราคา
    033-คุณสมบัติของผู้รับจ้างเหมา
040-ขออนุมัติจัดจ้างเหมา (บริษัท)
050-ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการวิจัย
060-ขออนุมัติค่าตอบแทน OT
    061-รายละเอียดค่าตอบแทนปฏิบัติงาน OT.doc
070-ขออนุมัติค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความวิจัย(PageCharge)
080-ขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม
090-เปลี่ยนแปลงหมวดเงินวิจัย
100-เคลียร์เงินงวดงวดที่ 1 ขอเบิกงวดที่ 2, งวดที่ 2 ขอเบิกงวดที่ 3, งวดที่ 3 ขอเบิกงวดที่ 4
    101-รายงานความก้าวหน้า-รายงานการเงิน (ววน66)
    102-ฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ (วจ2)
    103-ทะเบียนรับ-จ่าย (ววน)
110-เคลียร์เงินงวดที่4และปิดโครงการ
120-ส่งหลักฐานการปิดบัญชีโครงการ
130-ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย
140-ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย ววน
141-ขยายกรอบการใช้เงิน-ววน
160-หนังสือขอรับเงินสนับสนุนตีพิมพ์-ปรับปรุง 1 เมย 66
170-ฟอร์มขอรับเงินตีพิมพ์IRD_06-66-ตีพิมพ์หลัง 2 6กย 66
180-ฟอร์มหนังสือใช้ประโยชน์-ปรับปรุง 1 เมย 66
200-แบบการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ, รายงานสรุปการเงิน (งบประมาณกองทุนฯ)
300-ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สรุปการเงิน แบบสรุปปิดโครงการ (งบประมาณเงินรายได้)

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164