รายงานงบประมาณโครงการวิจัย

รายงานงบประมาณโครงการวิจัย
ปีจำนวนโครงการงบประมาณภายในงบประมาณภายนอกสัดส่วน (ใน:นอก)รวมงบประมาณ
2558568,782,700.001,004,000.0090:109,786,700.00
2559526,281,900.0011,377,268.0036:6417,659,168.00
25606910,290,800.0019,635,145.0034:6629,925,945.00
2561529,460,000.0018,699,630.0034:6628,159,630.00
2562568,480,000.0021,834,227.0028:7230,314,227.00
2563422,842,000.0015,675,604.0015:8518,517,604.00
2564421,350,000.0039,910,000.003:9741,260,000.00
รวมทั้งหมด36947,487,400.00128,135,874.0027:73175,623,274.00

* หมายเหตุ งบประมาณในช่วงปีการศึกษา (SAR) เป็นงบประมาณโครงการเต็มจำนวนที่ยังไม่ได้คิดตามสัดส่วนนักวิจัยภายในคณะ

งบประมาณแบ่งตามทุน

โครงการวิจัยจำนวน 372  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,672,274  บาท

งบประมาณภายใน

โครงการวิจัยจำนวน 235 โครงการ  งบประมาณรวม 47,532,400  บาท

ชื่อทุนโครงการงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย10132,357,200
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย124,030,000
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์142,990,000
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ82,061,200
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี261,800,000
งบประมาณเงินรายได้541,542,000
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.51,200,000
ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี2620,000
ทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่4400,000
นักวิจัยรุ่นใหม่7350,000
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ร่วมทุน งบประมาณเงินรายได้1100,000
โครงการวิจัยต่อสู้วิกฤติ COVID-19182,000

งบประมาณภายนอก

โครงการวิจัยจำนวน 137 โครงการ  งบประมาณรวม 129,139,874  บาท

ชื่อทุนโครงการงบประมาณ
โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)2035,833,000
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ429,508,575
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)189,054,000
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)76,407,939
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ15,613,768
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่74,042,000
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)63,605,024
ทุนภายใต้แผนงาน กลุ่ม Global Partnership (และบริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด)13,457,650
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)103,066,936
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิตัล 13,060,500
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ63,000,000
ทุนภายใต้กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่"61,715,000
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย11,705,000
ทุนภายใต้แผนงาน การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี51,640,000
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่61,615,000
สำนักงานกิจการยุติธรรม11,500,000
โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)11,402,500
ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 256261,386,000
ทุนภายใต้แผนงาน ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี21,300,000
ทุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (ชุดโครงการ SME) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)11,223,640
โครงการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่อง พืชไร่/พืชสวน กรอบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต กรอบการวิจัยย่อย การจัดการเทคโนโลยีด้านการักขาพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี11,128,930
ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)21,025,500
โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล1905,000
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.)2891,644
ทุนภายใต้แผนงาน การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ ประจำปี 25641800,000
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.) ทุนท้าทายไทยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ1799,000
ทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)4640,000
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1504,560
โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)2461,628
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด1450,000
JICA-Kirin Fellowship1227,080
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1200,000
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด1200,000
ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University4200,000
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย1200,000
สกว.1200,000
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)1130,000
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนพลังงานทดแทน140,000

หน่วยงานที่ให้ทุนต่อเนื่อง

แบ่งตามสาขาวิชา

แบ่งตามงบประมาณภายใน/ภายนอก

ภาควิชา/สาขาวิชา 2562 2563 2564
งบภายใน งบภายนอก งบภายใน งบภายนอก งบภายใน งบภายนอก
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
Big Data 2 160,000 4 4,894,280 1 224,000 1 825,000 1 90,000 7 16,618,550
Chemistry 16 4,335,500 4 1,334,000 6 940,000 13 9,421,574 1 140,000 19 6,861,100
Computer Technology 1 330,000 2 6,075,768 1 96,000 0 0 1 210,000 2 2,249,950
Physic 7 1,344,000 4 1,300,000 5 634,000 5 1,493,700 0 0 4 2,099,000
Food Science 1 66,000 2 397,080 0 0 4 653,400 3 455,000 7 1,776,500
Computer Science 0 0 2 7,216,455 1 82,000 0 0 0 0 2 538,150
Biology 5 748,000 2 616,644 4 401,000 5 1,695,400 3 295,000 3 355,500
Statistic 1 100,000 0 0 0 0 0 0 2 100,000 2 100,000
Math 7 660,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

งบภายนอกต่อสัดส่วนอาจารย์

ภาควิชา/สาขาวิชา 2562 2563 2564
งบภายนอก งบภายนอก งบภายนอก
จำนวนคน งบประมาณ สัดส่วนต่อคน จำนวนคน งบประมาณ สัดส่วนต่อคน จำนวนคน งบประมาณ สัดส่วนต่อคน
Big Data 7 4,894,280 699,183 : 1 7 825,000 117,857 : 1 8 16,618,550 2,077,319 : 1
Chemistry 24 1,334,000 55,583 : 1 24 9,421,574 392,566 : 1 24 6,861,100 285,879 : 1
Computer Technology 9 6,075,768 675,085 : 1 8 0 0 : 1 8 2,249,950 281,244 : 1
Physic 22 1,300,000 59,091 : 1 22 1,493,700 67,895 : 1 22 2,099,000 95,409 : 1
Food Science 4 397,080 99,270 : 1 6 653,400 108,900 : 1 7 1,776,500 253,786 : 1
Computer Science 14 7,216,455 515,461 : 1 14 0 0 : 1 14 538,150 38,439 : 1
Biology 19 616,644 32,455 : 1 18 1,695,400 94,189 : 1 18 355,500 19,750 : 1
Statistic 12 0 0 : 1 12 0 0 : 1 11 100,000 9,091 : 1
Math 18 0 0 : 1 18 0 0 : 1 16 0 0 : 1

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.8 (25 June 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164