ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

ค้นหาข้อมูล

ชื่อโครงการวิจัย:

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทงบประมาณ :

แหล่งทุน :

ปี SAR :

ปีงบประมาณ :


2023
กลุ่มอนุรักษ์ และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน คลองสอง ท่าโขลง

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 31 March 2023
รายละเอียด : การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 14 คลองสอง ส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน นวัตกรชุมชนได้มีเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบเหลือทิ้งจากสัตว์น้ำเพื่อทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ การศึกษาพฤติกรรมของมดในเขตพื้นที่เมือง เพื่อออกแบบการเพาะเลี้ยง การศึกษาพฤติกรรมและการรอดชีวิตของปลาทับทิมที่ได้รับอาหารเสริมจากเศษวัตถุดิบของสัตว์น้ำ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อชุมชนหมู่ที่ 14 คลองสอง โดยปลาทับทิมที่เจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นจุดพักผ่อนให้คนในชุมชนได้มาพบปะกัน ให้อาหารปลา และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานได้ และยังเป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่มีกิจกรรมของชุมชน หรือ จำหน่วย แลกเปลี่ยน ระหว่างคนในชุมชน ซึ่งช่วยส่งเสริมการพึ่งพาทรัพยากร และการลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
บริษัท กติกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 5 October 2022
รายละเอียด : ผู้ประกอบการได้นำผลสรุปจากการวิจัยด้านฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ และสารเพิ่มฮอร์โมนอินซูลินในการบรรเทาอาการเบาหวาน ไปใช้สำหรับปรับปรุงผสม และจัดทำ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวสูตรผสมข้าวดำ ข้าวหอมปทุม ถั่วดำ แมงลัก และลูกเดือย เสริมสุขภาพ และได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และมีการปรับปรุงการบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นที่สนใจของผู้บริโภคในประเทฯไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และบริษัท กติกาฯ จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2022
บริษัท รอยัล ไทยฟรุ๊ต จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 19 September 2022
รายละเอียด : การปรับปรุงกระบวนการแช่อิ่มด้วยการใช้ตะแกรงยกผลไม้ในขั้นตอนการเชื่อมผมไม้ เพื่อลดระยะเวลาในการผลิต
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
บริษัท ไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 September 2022
รายละเอียด : ได้นำองค์ความรู้จากโครงการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดองคืความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่ามากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตกล้วยพิวเร่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อารณี โชติโก
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตเนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วยเหลือทิ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนการกำจัดของเสีย
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการการรับซื้อกล้วยจากกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ตลอดจนการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสินค้าของทางบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2022
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าจากแป้งกล้วยที่มีสมบัติเป็นไขมันทดแทนตลอดจนกระบวนการผลิตไขมันทดแทนจากแป้งกล้วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมสมัยใหม่
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัย มาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแป้งกล้วยให้มีสมบัติที่สามารถทดแทนแป้งสาลีได้ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ขนมอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการใช้แป้งสาลีที่อาจก่อให้เกิดการแพ้โปรตีนกลูเต็นได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัย มาต่อยอดองคืความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าจากแป้งกล้วยให้สามารถเป็นครียมเทียมสำหรับส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมเครื่องดื่มที่หลากหลาย เช่น กาแฟ เป็นต้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
บริษัท เอนริช แล็บบอราทอรี่ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 7 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้ของงานวิจัยเกี่ยวกับคอลลาเจนเพพไทด์ การนำส่วนเนื้อ ส่วนหนัง ส่วนกระดูกหัว ของปลาดุกอุย ไปพัฒนาเป็นคอลลาเจนเพพไทด์สายสั้น ซึ่งง่ายต่อกระบวนการดูดซึม การใช้คอลลาเจนเพพไทด์ร่วมกับสารสกัดผลไม้ไทย และการนำไปใช้ประโยชน์ของร่างกาย รวมทั้งการศึกษากิจกรรมทางชีวถาพกับเซลล์ตัวอย่างที่ทดสอบ ซึ่งทำให้บริษัทมองเห็นช่องทางการแข่งขันและประโยชน์ที่สามารถนำเพพไทด์จากปลาดุกอุย ซึ่งเป็นสัตว์เศรษบกิจในประเทศไทย ให้เกิดมูลค่าทางการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้กับเกษตรต้นน้ำให้มีคุณค่าสูงเชิงพาณิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
ผู้ประกอบการหนานปลาคังสด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 7 September 2022
รายละเอียด : องค์ความรู้ของงานวิจัยเกี่ยวกับปลากดคัง ในการนำส่วนเนื้อ ส่วนหนัง ส่วนกระดูก หรือส่วนไขมัน ของปลากดคัง ไปพัฒนาเป็นเพพไทด์สายสั้น หรือกรดไขมันจำเป็น กลุ่มโอเมกา 3, 6 และ 9 ซึ่งง่ายต่อกระบวนการดูดซึม และการนำไปใช้ประโยชน์ของร่างกาย รวมทั้งมีผลต่อกิจกรรมทางชีวถาพกับเซลล์ตัวอย่างที่ทดสอบ ซึ่งทำให้มูลค่าและประโยชน์จากปลากดคังในส่วนที่ยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ มีคุณค่าสูงเชิงพาณิชย์่ขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 6 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้มาย่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าและกรบวนการผลิตถั่งเช่าสีขาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
บริษัท จีเอ็ม โปรซอฟท์ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดองคืความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคนิคการทำนายเป็นตัวอย่งในการปรับใช้กับการทำนายผลิตภัณฑ์ขององค์กร
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2022
บริษัท อมิวสโก้ ไบโอเทค จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 26 August 2022
รายละเอียด : นำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2022
บริษัท อิเกิ้ล ดรีม จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 August 2022
รายละเอียด : นำข้อมูลการวิจัยไปศึกษาการผลิตเครื่องต้นแบบเชิงพานิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
บริษัท อิเกิ้ล ดรีม จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 August 2022
รายละเอียด : นำข้อมูลการวิจัยไปศึกษาการผลิตเครื่องต้นแบบเชิงพานิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
บริษัท อิเกิ้ล ดรีม จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 31 July 2022
รายละเอียด : โดยการนำข้อมูลการวิจัยไปศึกษาการผลิตเครื่องต้นแบบเชิงพานิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไทรงาม ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 24 March 2022
รายละเอียด : ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน "ไส้กรอกหน่อไม้ผัดพริก" และต่อยอดเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดแนวทางการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านไทรงาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อารณี โชติโก
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ (วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่อำเภอคลองหลวง หมู่ที่ 8, กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวปลอดภัยจากสารเคมี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 22 March 2022
รายละเอียด : ส่งเสริมและให้ความรู้ แนะนำอัตราส่วนการใส่ปุ๋ยน้ำ ตลอดจนเทคนิคการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในพื้นที่วิสาหกิจชุม หมู่ที่ 8 และขยายพื้นที่ไปสู่เกษตรกรที่ปลูกข้าวพื้นเมืองของเกษตรกรหมู่ที่ 13 ให้รับมาตรฐานข้าวปลอดภัย GAP ส่งเสริมการขายข้าวในรูปแบบการบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดจำหน่ายในแบรนด์ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน GAP และข้าวกล้อง กข 43 ข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน GAP เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำหรของในหลวงรัชกาลที่ 9
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2022
สาหกิจชุมชนบึงบา ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 8 March 2022
รายละเอียด : 1.การปรับปรุงดินน้ำและการใช้สารสกัดชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งร่วมกับจุลินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ไทย 2.การผลิตสารชีวอินทรีย์ สารปรุงอินทรีย์นาโน เพื่อการเกษตรในเชิงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ THAN 3.การสกัดและผลิตผงผักผลไม้ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จากผลผลิตอินทรีย์ไทย พร้อมการยกระดับมาตรฐาน GMP ฮาลาล อย.เพิ่มมูลค่าและรายได้ในเชิงพาณิชย์ 4.การตลาดออนไลน์และออฟไลน์สินค้าเสริมอาหารสุขภาพมาตรฐาน GMP ฮาลาล อย. ผ่านเพจ Application AI 5.การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน วิถีเกษตรเพื่อยกระดับผลผลิตอินทรีย์/วัสดุเหลือทิ้งแบบ Zero Waste เพื่อการเกษตร ในเชิงพาณิชย์ สร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพิ่มมูลค่ารายได้ 5.1 ฐานอบรมการขยายเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ธรรมชาติ ดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวอินทรีย์ ทดแทนการใช้ดินเทียม 5.2 ฐานอบรมปุ๋ยชีวอินทรีย์ผสมสารสกัดอินทรีย์และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ธรรมชาติ 5.3 ฐานอบรมสารสกัดอินทรีย์เข้มข้นร่วมกับจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ธรรมชาติ เพื่อการเกษตร 5.4 ฐานอบรมผลิตผงผักสลัด เคล ผลไม้ เพื่อเสริมอาหารสุขภาพและความสวยความงาม ผสมสารต้านอนุมูลอิสระไอโซฟลาวีน ไลโคปีน กรดฟีโนลิก เบต้าแคโรทีน กรดโฟลิก วิตามิน เกลือแร่ 5.5 ฐานอบรมผลิตสินค้าสบู่ เซรั่ม ผสมผงผักสลัด เคล ผลไม้ ลดรอยย่น กระจ่างใส ชุ่มชื่น เพื่อความสวยความงาม 5.6 ฐานจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ไทย และสินค้าแปรรูปต่อยอด สร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพิ่มมูลค่ารายได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2021
วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมบ้านเกาะรัง

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 20 December 2021
รายละเอียด : ได้นำองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการ เทคโนโลยีในการเพาะขยายพันธุ์เห็ดเยื่อไผ่ การเก็บตัวอย่างเห็ดเยื่อไผ่ และการนำเห็ดเยื่อไผ่จากแปลงเพาะของเกษตรกรมาวิเคราะห์คุณสมบัติที่จะพัฒนาต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการต่อยอดงานวิจัยให้เกิดผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 December 2021
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อยอดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2021
กลุ่มอนุรักษ์ และเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน คลองสอง ท่าโขลง

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 28 September 2021
รายละเอียด : 1. กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบเหลือทิ้งจากสัตว์น้ำเพื่อทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ 2. องค์ความรู้ของการใช้ประโยชน์จากสารสกัดไคติน-ไคโตซาน ในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมวัสดุตกแต่งกระถางต้นไม้ 3. องค์ความรู้ของการใช้ประโยชน์จากสารสกัดไคติน-ไคโตซาน ในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ 4. การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากสัตว์น้ำเป็นอาหารเลี้ยงมดแดงเพื่อผลิตไข่
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถิ่น บ้านไทรงาม และวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้กวาดบ้านไทรงาม

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 28 September 2021
รายละเอียด : 1. กรรมวิธีป้องกันรักษาวัตถุดิบไผ่จากเชื้อรา มอด แมลง 2. การจัดการของเหลือทิ้งจากไฟ่ และการออกแบบนวัตกรรมจากไผ่เหลือทิ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 22 September 2021
รายละเอียด : ส่งเสริมและให้ความรู้ แนะนำอัตราส่วนการใช้ปุ๋ยน้ำ ตลอดจนเทคนิคการการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง (พึ่งสุขฟาร์มอินทรีย์) เพื่อให้เพิ่มผลผลิตกับข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรในพื้นที่ของตำบลคลองสี่ให้มีความยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการปลุกข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยนวัตกรรมปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือ และองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลบึงกาสาม

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 20 September 2021
รายละเอียด : นำไปใช้ประโยชน์ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยได้นำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร คือแกลบข้าว ที่เหลือทิ้งจากโรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงนายเล็ก พวงต้น นำมาแปรรูปเป็นวัสดุดูดซับสำหรับบำบัดน้ำและเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน สำหรับการทำเกษตรของสมาชิกและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์หนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 18 September 2021
รายละเอียด : ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงดินน้้าและการปลูกพืช ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพเคลือบผสมสารสกัดชีวภาพ/หัวเชื้อชีวภาพ/หัวเชื้อจุลินทรีย์รา เพิ่มผลิตผล ลด/ยับยั้งสารอันตรายโลหะหนัก ไนเตรตสะสมในผลผลิต เพิ่มค่าโภชนาการอาหารมากกว่าปกติ มาตรฐานอินทรีย์ไทย (organic Thailand) ได้แก่ ข้าว ผักสลัด แคล เมล่อน ผลไม้ ส้าหรับจ้าหน่ายแก่ผู้บริโภค และการสกัดสารอินทรีย์ออกฤทธิ์ เทคโนโลยีการบริหารจัดการสินค้าผลผลิต/สินค้าแปรรูป/วัสดุเหลือทิ้ง แบบ Zero Waste ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับชุมชน ส้าหรับจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2021
วิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 September 2021
รายละเอียด : นำไปใช้ประโยชน์ โดยนำข้อมูลสารสำคัญและผลการทดสอบสารออกฤทธิ์ของสารสกัดที่ได้จากใบไผ่ ซึ่งปลูกในพื้นที่ของตำบลดงบัง เพื่อมาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสังคม ตำบลดงบังต่อไป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
นายประเสริฐ สุขฤทธิ์ วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมไผ่บ้านเกาะรัง

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 September 2021
รายละเอียด : สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมบ้านเกาะรัง ได้รับประโยชน์ด้านวิชาการการบริการวิชาการจากทีมวิจัยของ ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ ซึ่งได้นำอองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการเทคโนโลยีในการเพาะขยายพันธุ์เห็นเยื่อไผ่ การเก็บตัวอย่างเห็ดเยื่อไผ่ และการนำเห็ดเยื่อไผ่จากแปลงเพาะของเกษตรกรมาวิเคราะห์คุณสมบัติที่จะพัฒนาต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการต่อยอดงานวิจัยให้เกิดผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปสู่เชิงพาณิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไผ่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 7 September 2021
รายละเอียด : 1. สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทราบแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้บริโภค และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าของตนเอง 2. สมาชิกในกลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 3. การอบรมนี้ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ เพื่อจำหน่ายให้กับตลาดและลูกค้าที่อยู่ทั้งในและนอกชุมชน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไผ่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 7 September 2021
รายละเอียด : 1. สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการถ่ายทอดการผลิตหน่อไม้ต้มและนึ่งปลอดภัย สามารถนำไปขยายผลต่อยอดได้ 2. สมาชิกในกลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 3. การอบรมนี้ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ เพื่อจำหน่ายให้กับตลาดและลูกค้าที่อยู่ทั้งในและนอกชุมชน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อารณี โชติโก
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 3 September 2021
รายละเอียด : ได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย ซึ่งพบว่าข้าวหอมปทุนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับคุณสมบัติคุณสมบัติของข้าวหอมปทุมและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สูตรผสมของข้าวดำผสมธัญพืชและข้าวหอมปทุมผสมธัญพืชที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และลดระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากสารสกัดแต่ละสูตรมีฤทธิ์แตกต่างกัน สามารถนำมาผสมเป็นข้าวดำผสมถั่วดำ เมล็ดแมงลัก และลูกเดือย และพบว่ามีฤทธิ์แตกต่างกัน ข้าวหอมปทุมผสมถั่วดำ เมล็ดแมงลัก และลูกเดือย" และสามารถปรับสูตรการหุงข้าวผสมธัญพืชที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และลดระดับน้ำตาลในเลือด
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2021
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 25 August 2021
รายละเอียด : หน่วยงานสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและประสบการณ์ ตลอดจนคำปรึกษาที่ได้รับจากคณะทำงานโครงการวิจัยฯ มาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดโครงสร้างแพลตฟอร์มและขอบเขตสำหรับพัฒนา ระบบติดตามโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการติดตามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันระบบถูกนำไปใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2021
บริษัท เสถียร เอ็น วี เอช จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 25 August 2021
รายละเอียด : ได้นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เรื่อง ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) และระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT: Internet of Things) ซึ่งเป็นชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของโครงการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มาประยุกต์ใช้งานออกแบบ พัฒนาและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย ตลอดจนการจัดการพลังงานสำหรับอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ให้สอดคล้องต่อการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์และเกิดผลดีต่อบริษัทฯ
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2021
บริษัท แมงโก้ ดิจิทัล จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 25 August 2021
รายละเอียด : ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท ฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งปัจจุบันระบบถูกนำไปใช้ทดสอบในสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารกองทัพบก ถนนวิภาวดี ในการตรวจจับ วิเคราะห์ แจ้งเตือนด้านความเสี่ยงในสำนักงาน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2021
บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 20 August 2021
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่องการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์จากโครงการ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสร้างสือโฆษณาและพัฒนาจอโฆษณา LED ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างนวัตกรรมต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2021
บริษัท โรบอท แอนด์ เอดูเคชั่น จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 18 August 2021
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการพัฒนาชุดอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กและระบบติดตามบนคลาวด์จากโครงการไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดจากองคืความรู้เดิมเพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2021
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 August 2021
รายละเอียด : ได้นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ ได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย ซึ่งพบว่าข้าวไรซ์เบอรี่มีสารอาหารที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปเป็นพรีไบโอติกส์ เพื่อการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพได้และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับคุณสมบัติของข้าวไรซ์เบอรี่และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเพื่อเป็นพรีไบโอติกส์เพื่อการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อารณี โชติโก
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 5 August 2021
รายละเอียด : หน่วยงานสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัย และผลการประเมินสำหรับบ่งชี้สมรรถนะผู้พิการมาเป็นส่วนสนับสนุน และส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาผู้พิการบนฐานสมรรถนะ ตลอดจนสร้างโอกาสและความเท่าเทียมแก่ผู้พิการ ที่จะสามารถใช้ศักยภาพในการทำงาน สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ดูแลผู้พิการ สถานศึกษา และสถานประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลในเชิงบริหาร อันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบนโยบาย สำหรับจัดทำแผนพัฒนาผู้พิการที่จำเป็นและเหมาะสมอันสอดคล้องกับตัวแบบสมรรถนะ (FCG: Fill Competency Gap) ผ่านระบบซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2021
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไผ่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 4 July 2021
รายละเอียด : 1.สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้บรับองค์ความรู้และแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ได้ และสามารถนำไปยืดอายุการเก็บรักษาของหน่อไม้สดเพื่อการแปรรูปได้ 2. สมาชิกในกลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 3. การอบรมนี้ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก หน่อไม้ เพื่อจำหน่ายให้กับตลาดและลูกค้าที่อยู่ทั้งในและนอกชุมชน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
สวนเราเกษตรอินทรีย์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 29 March 2021
รายละเอียด : วิทยากรบรรยายเรื่อง สายพันธุ์ รูปแบบ และเทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้ได้ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพ
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2021
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 19 March 2021
รายละเอียด : Develop the medical guidewire coating agents under a research project
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมไผ่บ้านเกาะรัง ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 March 2021
รายละเอียด : ได้นำองค์ความรู้และเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีในการเพาะขยายพันธุ์เห็ดเยื่อไผ่ การเก็บตัวอย่างเห็ดเบื่อไผ่ และการนำเห็ดเผื่อไผ่จากแปลงเพาะของเกษตรกรมาวิเคราะห์คุณสมบัติที่จะพัฒนาต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
บริษัท โนคาวิส เคม จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 2 February 2021
รายละเอียด : นำการพัฒนากระบวนการผลิตนาดนแคปซูลสำหรับเคลือบผ้าปรับสภาพความร้อนและต้านเชื้อจุลชีพ ไปใช้ในการผลิตเชิงพานิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 February 2021
รายละเอียด : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่ง สำหรับใช้เองให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว ได้นำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ จากสิทธิบัตรเลขที่ 15293 ฉีดพ่นข้าวในแปลงนา เพื่อให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
บริษัท ซัน คอร์ปอเรชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 February 2021
รายละเอียด : นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณโลหะในน้ำทิ้งก่อนและหลังบำบัดของดรงงาน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2021
บริษัท เคมออล จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 29 January 2021
รายละเอียด : ได้รับคำปรึกษาทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการผลิตไมโครแคปซูลสองหน้าที่ที่กักเก็บสารหอมและต้านเชื้อจุลชีพสำหรับการเคลือบภายในรถยนต์ และกระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 18 September 2020
รายละเอียด : นำโมดูลเซ็นเซอร์คุณภาพอากาศและโมดูลกล้องเป็นเป็นองค์ประกอบของจอโฆษณาเพื่อพัฒนาให้เป็นจอโฆษณาอัจฉริยะที่ใช้งานจริงในพื้นที่สยามสแควร์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2020
บริษัทสตรีม ไอ.ที.คอนซัลติง จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 September 2020
รายละเอียด : พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต เพื่อการจำหน่ายให้กับบริษัทสตรีม ไอ.ที.คอนซัลติง จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2020
วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 May 2020
รายละเอียด : วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกและจำหน่ายข้าวปลอดสารพิษ เน้นแปลงนาปลอดสารพิษ และผักสดปลอดสารพิษที่เน้นทำการเกษตร แบบอินทรีย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ปัจจุบันสินค้าภายใต้ในแบรนด์ “พึ่งสุขฟาร์มอินทรีย์” โครงการนี้จึงมีความต้องการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการ ปรับปรุงและและเพิ่มผลผลิตผักสลัด เพื่อให้เกษตรกรมีผักอินทรีย์ ไว้จำหน่ายเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม โดยการนำปุ๋ยน้ำ ชีวภาพขี้แดดนาเกลือ และการหมักมูลไส้เดือนเข้าไปเป็นส่วนผสมที่สำคัญ
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
บริษัท ไผ่ทองไอศครีม จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 22 April 2020
รายละเอียด : การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายในโรงงานผลิตไอศกรีม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2020
ชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 10 March 2020
รายละเอียด : เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สารพิษ สารที่มีประโยชน์ รวมถึงการกำจัดสารพิษในหน่อไม้ที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2563
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2020
สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 3 March 2020
รายละเอียด : นำผลจากงานวิจัยต่อยอดในการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2020
บริษัท ซัน คอร์ปอเรชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 24 February 2020
รายละเอียด : บริษัท ซัน คอร์ปอเรชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้นำวิธีวิเคราะห์ไปตรวจวัดโลหะหนักในน้ำทิ้งของโรงงาน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2019
บริษัท อิเกิล ดรีม จ้ากัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 December 2019
รายละเอียด : ได้ต่อยอดงานวิจัยในโครงการวิจัยดังกล่าวนี้โดยเข้าร่วมโครงการ ITAP ร่วมกับ บริษัท .อิเกิล ดรีม จ้ากัด โดยบริษัทสนใจใช้ระบบดังกล่าวเพื่อการบำบัดน้ำเสียในบออนุบาลสัดว์น้ำ และจะพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับการทำระบบบำบัดน้ำในตุ้ปลาสวยงาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2019
บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 13 November 2019
รายละเอียด : นำพลาสมาเย็นไปฉายในถั่งเช่าสีทองของ บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อกำจัดแบคทีเรียและเร่งการเจริญเติบโต
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2019
ตลาดไท

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 November 2019
รายละเอียด : ได้ระบบการจัดการขยะอินทรีย์จำพวกเศษผักและผลไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะและลดต้นทุนในการกำจัดขยะอินทรีย์ให้กับตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร และยังได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืช สามารถนำไปขยายผลสู่เกษตรและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจร
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2019
บริษัท พิมธา จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 5 October 2019
รายละเอียด : การทดสอบการต้านเชื้อราของตัวอย่างไม้ไผ่ ไม้อัดไม้ไผ่ ทั้งกระบวนการ ผลกระทบจากการนำคู่สารมาใช้ประโยชน์ ได้นำมาถ่ายทอดให้กับคุณ ธนา ทิพย์เจริญ โดยคุณธนา ได้นำชุดข้อมูลไปปรับใช้กับกระบวนการพัฒนาไม้ไผ่ของโรงงาน การนำไปทดสอบกับชิ้นงานแผ่นบังแดดไม้ไผ่ของว่าที่ร้อยตรีปิยะภัทร เต็มแย้ม แผ่นบังแดดที่ออกแบบจากบอร์ดไม้ไผ่ ซึ่งเป็นชิ้นงานของ ถูกนำมาทดสอบกับน้ำยากันเชื้อรา ในสูตรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งได้นำไปทดลองจริงในพื้นที่ใช้งาน เพื่อสังเกตผลการต้านเชื้อรากับตัวอย่างแผ่นบังแดดไม้ไผ่ การทดสอบนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาสูตร และการนำไปใช้งานจริง กับชิ้นงานจริง โดยมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของชิ้นงาน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2019
วิสาหกิจชุมชน โดยว่าที่ร้อยตรีปิยะภัทร เต็มแย้ม

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 5 October 2019
รายละเอียด : การนำไปทดสอบกับชิ้นงานแผ่นบังแดดไม้ไผ่ แผ่นบังแดดที่ออกแบบจากบอร์ดไม้ไผ่ ซึ่งเป็นชิ้นงานของ ถูกนำมาทดสอบกับน้ำยากันเชื้อรา ในสูตรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งได้นำไปทดลองจริงในพื้นที่ใช้งาน เพื่อสังเกตผลการต้านเชื้อรากับตัวอย่างแผ่นบังแดดไม้ไผ่ การทดสอบนี้เป็นรูปแบบของการพัฒนาสูตร และการนำไปใช้งานจริง กับชิ้นงานจริง โดยมีรูปแบบการใช้งานที่แจจตกต่างกันออกไปตามลักษณะของชิ้นงาน ซึ่งถ้าทีมวิจัยได้รับทุนสนับสนุนให้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการต้านเชื้อราในไม้ไผ่ ทั้งประเภทภายในอาคาร และภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้วิจัยคาดว่า ผลการวิจัยนี้จักเป็นประโยชน์ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ วิสาหกิจชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากไผ่ รวมทั้งผู้ประกอบการที่นำไผ่ไปแปรรูป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2019
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไผ่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 7 September 2019
รายละเอียด : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทราบถึงวิธีการบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองที่ปลอดภัยและสามารถนำวิธีการไปปฏิบัติได้ รวมทั้งถึงทราบอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองด้วย สมาชิกในกลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน การอบรมนี้ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการผลิตหน่อไม้ดอง เพื่อจำหน่ายให้กับตลาดและลูกค้าที่อยู่ทั้งในและนอกชุมชน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อารณี โชติโก
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019
-

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 July 2019
รายละเอียด : ศึกษาปริมาณสารฟีนอลิกและฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคของสารสกัดจากเปลือกกล้วยอินทรีย์ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟินอลิกจากเปลือกกล้วย และการพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารร่วมกับโปรไบโอติกสำหรับเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2019
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 January 2019
รายละเอียด : เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลไผ่เพื่อการวางแผนพัฒนา การผลิต และผลิตภัณฑ์จากไผ่ เพื่อดูความต้องการของตลาดไผ่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในกานำเสนอภาครัฐเพื่อขอรับทุนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2019
จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 January 2019
รายละเอียด : ถ่ายทอดองค์คามรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้บริโภคหน่อยไม้เพื่อนำไปใช้สำหรับการลดปริมาณสารพิษในหน่อไม้ รวมถึงเพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ที่ปราศจากสารพิษ ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2018
-

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 November 2018
รายละเอียด : ได้ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอตตกค้างในผัก และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านอาหารปลอดภัย
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2018
-

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 October 2018
รายละเอียด : การใช้เทคโนโลยีชุดเตาเผาไร้ออกซิเจนและขุดบดผสมอัดอบด้วยพลังงานสะอาด ระดับ SME ชุมชนสำหรับผลิตวัตถุดิบและสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน Than2 จากวัสดุเหลือทิ้ง มาตรฐานปุ๋ยหมักเกรด Q กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน Than2 เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดิน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรและชุมชน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบการใช้สารชีวภาพในการแปรรูปและจัดการชุมชน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2017
หัวหน้าโครงการวิจัย

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 3 September 2017
รายละเอียด : นำไปพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาอื่น ๆ ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นแนวทางในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป การใช้ประโยชน์ในการให้บริการทางวิชาการโดยการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยายของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาที่เรียนรายวิชา 09110045 คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ให้กับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2017
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 27 August 2017
รายละเอียด : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp. ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2016
โรงงานน้ำตาลราชบุรี

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 February 2016
รายละเอียด : ได้นำผลงานจากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดซูโครส กลูโคส และฟรุกโทส แบบกระดาษ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล มาใช้ประโยชน์ในบริษัทน้ำตาลราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2016
บริษัท เอส ที พี เคม โซลูชันส์ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 January 2016
รายละเอียด : การนำพอลิเมอร์แคปซูลวัสดุเก็บความร้อนต้นแบบไปใช้ในการพัฒนาผ้าปรับสภาพความร้อน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี
2016
บริษัท เอส ที พี เคม โซลูชันส์ จำกัด

วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 5 January 2016
รายละเอียด : การนำพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหย ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผุ้นุ่ม
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
สาขาวิชา : ภาควิชาเคมี


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164