ข้อมูล SAR

ปี SAR :
ภาควิชา/สาขาวิชา :


ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลการดำเนินงาน :
ข้อมูล ผลการดำเนินงาน
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
รวมจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
เฉลี่ยต่อหัว
คะแนนที่ได้
งบประมาณภายใน

งบประมาณภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ผลการดำเนินงาน :
ประเภทงาน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 รวม
จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
คำแนนถ่วงน้ำหนัก

ข้อมูล ผลการดำเนินงาน
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักงานวิจัยตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักต่ออาจารย์ประจำ
คะแนนที่ได้
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
ตัวบ่งชี้ 2.3 (A) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน :
ประเภทงาน 1 2 3 4 5 รวม
จำนวนผลงานใช้ประโยชน์ 0 0 0 0 0 0
คำแนนถ่วงน้ำหนัก 0 0 0 0 0 0

ข้อมูล ผลการดำเนินงาน
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 0
รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 0
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักต่ออาจารย์ประจำ 0
คะแนนที่ได้ 0
ตัวบ่งชี้ 2.3 (B) รางวัลของอาจารย์ประจำ นักวิจัยและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
ผลการดำเนินงาน :
ประเภทงาน รางวัลระดับชาติ
(0.2)
ระดับนานาชาติ
(0.4)
รวม
จำนวนรางวัล 0 0 0
คำแนนถ่วงน้ำหนัก 0 0 0

ข้อมูล ผลการดำเนินงาน
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 0
รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักรางวัลอาจารย์ประจำ นักวิจัยและนักศึกษา 0
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักต่ออาจารย์ประจำ นักวิจัยและนักศึกษา 0
คะแนนที่ได้ 0

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164