ปี SAR :

การประเมินตนเอง (SAR)

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา

ข้อมูล ผลการดำเนินงาน
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
รวมจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
เฉลี่ยต่อหัว
คะแนนที่ได้

สาขาวิชา อาจารย์
ประจำ
งบประมาณภายใน งบประมาณภายนอก ผลงานรวม เป้าหมาย (60,0000/คน) สรุปผลงาน
(เกิน , - ขาด)
สถานะ
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน เฉลี่ยต่อบุคคล ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภาควิชาเคมี 00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
สาขาวิชาฟิสิกส์ 00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
สาขาวิชาชีววิทยา 00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
รวมทั้งคณะ 000 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา


ประเภทงาน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 รวม
จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 0 0 0 0 0 0
คำแนนถ่วงน้ำหนัก 0 0 0 0 0 0

ข้อมูล ผลการดำเนินงาน
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักงานวิจัยตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักต่ออาจารย์ประจำ
คะแนนที่ได้

สาขาวิชา อาจารย์
ประจำ
Proceeding Proceeding
Inter
TCI 2 TCI 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Non
Quatile
รวม คะแนนถ่วงน้ำหนัก
(ร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจำ)
สถานะ
0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 1 1 1 จำนวนตีพิมพ์ ได้รับ เป้าหมาย สรุปผลงาน
(เกิน , - ขาด)
ภาควิชาเคมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชาฟิสิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชาชีววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งคณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164