ระบบบริหารข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดทำขึ้นเพื่อบริหารจัดการระบบบริหารข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผลงานทางวิชาการ ช่วยในการการค้นคว้าอ้างอิง การรายงานผล ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับทุน
ประชาสัมพันธ์สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ประชาสัมพันธ์งานตีพิมพ์
Accurate fashion and accessories detection for mobile application based on deep learning Titanium dioxide nanoparticles affect growth and antibacterial activity of Chrysanthemum indicum cuttings in vitro culture Air atmospheric pressure plasma jet to improve fruiting body production and enhance bioactive phytochemicals from mutant Cordyceps militaris (white Cordyceps militaris) Image restoration by using a modified proximal point algorithm An intermixed method for solving the combination of mixed variational inequality problems and fixed-point problems Biological activity and inhibition potential against α-glucosidase and α-amylase of 2,4-di-tert-butylphenol from bamboo shoot extract by in vitro and in silico studies Truncated Length-Biased Power Garima Distribution: Properties and Application Fabrication and characterization of polycaprolactone/cellulose acetate blended nanofiber mats containing sericin and fibroin for biomedical application Correlation of conductivity enhancement and Al-site defects in nanocolumnar ZnO films under vacuum annealing by experimental and calculations Alkaline protease production by thermotolerant Bacillus sp. KU-K2, from non-rubber skim latex through the non-sterile system and its enzymatic characterization Isolation and identification of a newly isolated lipase-producing bacteria (Acinetobacter baumannii RMUTT3S8-2) from oily wastewater treatment pond in a poultry processing factory and its optimum lipase production Approximating Common Fixed Points of Nonexpansive Mappings on Hadamard Manifolds with Applications An inertial Mann algorithm for nonexpansive mappings on Hadamard manifolds Highly effective reduction of phosphate and harmful bacterial community in shrimp wastewater using short-term biological treatment with immobilized engineering microalgae Fabrication of cellulose-based particles/capsules using gamma radiation-initiated radical precipitation polymerization A portable device as a paper test strip platform with smartphone application for detection of branched-chain amino acids in edible insects Inhibition potential of volatile compounds from Thai rice cultivars againstacetylcholinesterase through in vitro and docking studies Bioactive compounds in tea: Effect of imbalanced intake on digestive enzymes activity, cytochrome inhibition and drug interaction
รางวัลที่ได้รับ

โครงการวิจัย

Research

นำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสามารสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยอาทิ แหล่งงบประมาณ ทุนที่ได้รับ ผู้ร่วมวิจัย

Research more »

การตีพิมพ์

นำเสนอข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ เจ้าของผลงาน วันที่ตีพิมพ์ ระดับผลงานที่ตีพิมพ์ ค้นผลงานตีพิมพ์บนเว็บไซต์สำนักพิมพ์ออนไลน์

Publish more »

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

นำเสนผลงานอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรที่ได้รับคำขอรับ และได้รับเลขสิทธิบัตร โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและใช้เป็นหลักฐานการยื่น

Patent more »

งานบริการวิชาการ

นำเสนอข้อมูลงานบริการวิชาการ ที่ทำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี การวิจัย การสร้างความร่วมมือ ฯลฯ

Academic more »

นักวิจัย

นำเสนอข้อมูลนักวิจัย และสามารถค้นหาข้อมูลนักวิจัยที่อยู่ใน Google Scholar, Scopus (Publons), Researchgate และช่วยในการค้นหาผลงานนักวิจัยใน Scopus เพื่อตรวจสอบผลงานตีพิมพ์, Ciatation, H-Index

Researcher more »

การประเมินตนเอง (SAR)

นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับผลงานวิจัยและผลทางวิชาการที่เป็นตัวชี้วัดด้านงานวิจัย และเป็นข้อมูลประกอบการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับคณะฯ และระดับสาขา

SAR more »

รางวัลที่ได้รับ

นำเสนอข้อมูลอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ

Award more »

หลักสูตร

เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อประเมินความเสี่ยงของหลักสูตร ช่วยแก้ปัญหาอาจารย์ประจำหลักสูตรขาดคุณสมบัติ

Curriculum more »

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม

เป็นระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย ผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการสืบค้น และติดตามการดำเนินการโครงการวิจัย

RMUTT Research Database more »

การสืบค้นฐานข้อมูล (e-Research)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-Research more »

ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์

Turnitin more »2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164