ระบบบริหารข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดทำขึ้นเพื่อบริหารจัดการระบบบริหารข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผลงานทางวิชาการ ช่วยในการการค้นคว้าอ้างอิง การรายงานผล ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับทุน
ประชาสัมพันธ์สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ประชาสัมพันธ์งานตีพิมพ์

โครงการวิจัย

นำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสามารสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยอาทิ แหล่งงบประมาณ ทุนที่ได้รับ ผู้ร่วมวิจัย

Research more »

การตีพิมพ์

นำเสนอข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ เจ้าของผลงาน วันที่ตีพิมพ์ ระดับผลงานที่ตีพิมพ์ ค้นผลงานตีพิมพ์บนเว็บไซต์สำนักพิมพ์ออนไลน์

Publish more »

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

นำเสนผลงานอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรที่ได้รับคำขอรับ และได้รับเลขสิทธิบัตร โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและใช้เป็นหลักฐานการยื่น

Patent more »

นักวิจัย

นำเสนอข้อมูลนักวิจัย และสามารถค้นหาข้อมูลนักวิจัยที่อยู่ใน Google Scholar, Scopus (Publons), Researchgate และช่วยในการค้นหาผลงานนักวิจัยใน Scopus เพื่อตรวจสอบผลงานตีพิมพ์, Ciatation, H-Index

Researcher more »

การประเมินตนเอง (SAR)

นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับผลงานวิจัยและผลทางวิชาการที่เป็นตัวชี้วัดด้านงานวิจัย และเป็นข้อมูลประกอบการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับคณะฯ และระดับสาขา

SAR more »

หลักสูตร

เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อประเมินความเสี่ยงของหลักสูตร ช่วยแก้ปัญหาอาจารย์ประจำหลักสูตรขาดคุณสมบัติ

Curriculum more »

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

เป็นระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย ผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการสืบค้น และติดตามการดำเนินการโครงการวิจัย

RMUTT Research Database more »

การสืบค้นฐานข้อมูล (e-Research)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-Research more »

ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์

Turnitin more »


https://www.counters-free.net/
2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164