เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
Asst. Prof. Dr.Anucha Tungkasthan
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  อนุชา ตุงคัษฐาน
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Anucha Tungkasthan
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  aimdala@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 25926727900
H-Index :
5
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2564
Development of Counting and Object Classification Device for Detecting People Interested in Advertising Signage and a Real-Time Monitoring Cloud-Based System

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2563
Development ofPortable Air Quality Monitor Devices and a Real Time Monitoring Cloud-Based System

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
งบประมาณ : 320,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 August 2020 - 30 September 2020
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 180,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2021
บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 December 2021
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อยอดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2021
บริษัท โรบอท แอนด์ เอดูเคชั่น จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 18 August 2021
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการพัฒนาชุดอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ขนาดเล็กและระบบติดตามบนคลาวด์จากโครงการไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดจากองคืความรู้เดิมเพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Accurate fashion and accessories detection for mobile application based on deep learning
International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol. 13, No. 4, August2023, pp. 4347~4356 DOI: 10.11591/ijece.v13i4.pp4347-4356
31 Aug 2023 SCOPUS Q2 อนุชา ตุงคัษฐาน
(Corresponding author)

2022 Development of Portable Air Quality Monitor Devices and Real Time Monitoring Cloud-Based System
Sripatum Review of Science and Technology Vol.14 January-December 2022, pp 95-110
20 Dec 2022 TCI 1 อนุชา ตุงคัษฐาน
(Co-author)

2022 A Semi-Supervised Learning Approach for Automatic Detection and Fashion Product Category Prediction with Small Training Dataset Using FC-YOLOv4
Applied Sciences Volume 12 Issue 16
12 Aug 2022 ISI Q2 อนุชา ตุงคัษฐาน
(Co-author)

2022 The Bit Flipping Criteria Models based on Supervised Learning in Magnetic Recording System
ITC-CSCC 2022 - 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications
8 Jul 2022 Proceedings (Inter) อนุชา ตุงคัษฐาน
(Co-author)

2021 A Fast Multi-Object Tracking Method using DDR Descriptor
International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2021Bangkok24 November 2021 through 26 November 2021Code 176221
26 Nov 2021 Proceedings (Inter) อนุชา ตุงคัษฐาน
(Co-author)

2021 Quality Analysis of Shopee Seller Portal by Using Category Recommendation System Approach
International Conference on ICT and Knowledge Engineering2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2021Bangkok24 November 2021 through 26 November 2021Code 176221
26 Nov 2021 Proceedings (Inter) อนุชา ตุงคัษฐาน
(Co-author)

2021 The local power set in apriori algorithm’s transaction scanning for eflcient frequent item sets mining
Vol. 15 No. 1 (2021): ECTI Transactions on Computer and Information Technology (Apr 2021)
5 Jan 2021 SCOPUS Q4 อนุชา ตุงคัษฐาน
(Co-author)

2020 Analysis of User Behavior of The Commercial Bank's Call Center Service System Using Process Mining Technique
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Volume 21, Issue 2, 2020, pp.89-100
31 Dec 2020 TCI 1 อนุชา ตุงคัษฐาน
(Co-author)

2020 Development of Facial Detection System for a Smart Digital Signage
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม No.40 January-June 2020
30 Jun 2020 TCI 1 อนุชา ตุงคัษฐาน
(First author)

2016 Efficient ACC using Binary Coding Stream for Color Descriptor
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ เล่มที่ 33 ปี 2559
1 Dec 2016 TCI 1 อนุชา ตุงคัษฐาน
(First author)

บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : ธนาคารไทยพาณิชย์
งบประมาณ : 7,500,000 บาท
สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่เริ่ม : 18 July 2023
วันที่สิ้นสุด : 13 May 2024

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164