เลือกชื่อ :
ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ
Dr.Saifon Phothisuwan
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  สายฝน โพธิสุวรรณ
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Saifon Phothisuwan
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
สถานะการปฏิบัติงาน : ทดลองงาน
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Food Science and Technology, Food Microbiology, Food Safety Management, Food Quality Control, Marketing
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 56135147900
H-Index :
4
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Central II Food Valley by RMUTT (Functional food and Personalized food)
งบประมาณ : 502,310 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 28 April 2023 - 27 April 2024
หัวหน้าโครงการ : ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2566
Influence of Lactic Acid Fermentation fo Avocado Puree on Quality of antioxidant, and Bioaccessibility of Phenolic Compound

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2565
Development of functional ready-to-eat salad products

แหล่งทุน : ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อทุน : ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 April 2020 - 30 September 2020
หัวหน้าโครงการ : ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Development of Functional Food Bars Utilizing Modified Banana Green Flour, Pumpkin Seeds and their Consumer Perception
Food Science and Technology Vol. 11(4), pp. 189 - 198
29 Sep 2023 SCOPUS Q4 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2023 การสร้างมูลค่าเพิ่ม กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาแบบจำลองธุรกิจของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหน่อไม้หวานแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไทรงาม จังหวัดปราจีนบุรี
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม
31 Jul 2023 TCI 2 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2023 Development of an antimicrobial fungal egg tray containing orange oil and smoke for eggs preservation at room temperature
Poultry Science Volume 102, Issue 9, September 2023, 102885
19 Jun 2023 SCOPUS Q1 สายฝน โพธิสุวรรณ
(Co-author)

2023 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโดมขนาดเล็กสำหรับการแปรรูปกล้วยน้ำว้าในระดับครัวเรือน
การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 กลุ่มการวิจัย: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม) 25 – 27 มกราคม 2566
27 Jan 2023 Proceedings สายฝน โพธิสุวรรณ
(Co-author)

2021 Development of a rubberwood container with activated carbon with essential oil vapour as an antifungal agent for fruit export
The 2021 National RGJ and RRI Conferences by zoom meeting, 14 June 2021. (Oral)
14 Jun 2021 Proceedings สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2021 The influence of a closed system combining orange oil and mode of action on quality preservation of salacca fruit
Food Control, 130, 108265. doi: 10.1016/j.foodcont.2021.108265
8 Jun 2021 SCOPUS Q1 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2021 Quality maintenance of salacca fruit with a carnauba wax coating containing orange oil and detection of sensory perception improvement with electroencephalography to appraise brain responses.
LWT - Food Science and Technology 147, 111628. doi: 10.1016/j.lwt.2021.111628
4 May 2021 SCOPUS Q1 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2021 Controlled Release of Essential Oil from a Rubberwood Box Using Activated Carbon to Extend the Shelf Life of Strawberries and its Possible Mode of Action
BioResources, vol 16(1), 1726-1739 January-March2021
31 Mar 2021 SCOPUS Q2 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2020 Enhancement of antibacterial activity of essential oil vapor released from a paper egg tray in combination with UV‐C radiation against pathogenic bacteria on chicken eggs
Journal of Food Processing and Preservation, 44(10), e14794
20 Jul 2020 SCOPUS Q2 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2019 Integration of orange oil with carnuba wax coating for controlling physiological changes and aroma enhancing of postharvest salacca fruit. International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 27-30 March 2019 (oral)
30 Mar 2019 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2018 The effect of released bergamot oil vapor from wood box for controlling Botrytis cinerea on strawberry
The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018). Mae Fah Luang University (MFU), Chiang Rai, Thailand, 15 - 17 November 2018. (oral)
17 Nov 2018 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2018 Development of wood packaging box containing bergamot oil to control of gray mold in strawberries
1st International Conference on Innovations in Food Ingredients & Food Safety (IFIFS 2018). Hotel Windsor Suites, Bangkok, Thailand, 12 - 13 September 2018. (oral)
13 Sep 2018 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2018 The efficiency of essential oils from cloves in active packaging to extend shelf life of eggs preserved in refrigerators
Journal Science and technology Ubon Ratchathani University. Volume 20, Issue 2, Page 224-237.
31 May 2018 TCI 2 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2017 Nutritional benefits of stir-fried melinjo leaves with eggs
The 2nd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “Foods in ASEAN : Wisdom and Cultural Connectivity, 15 September 2017. (Oral)
15 Sep 2017 Proceedings สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2017 Development of a cushioning bag containing essential oils from clove is an active ingredient in resistance to pathogenic bacteria during transport of eggs. Documents for academic conferences for research presentation
The 13th graduate level, 13 May 2017. Page 301-310.
13 May 2017 Proceedings สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2017 Development of bags capable of reducing impact force containing clove oil for inhibiting pathogenic bacteria on eggshell during transportation
The 13th academic conference to present graduate research at Phranakhon Rajabhat University Bangkok Province, Thailand. 13 May 2017. (Oral)
13 May 2017 Proceedings สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2017 Controlling psychrotrophic bacteria on raw shell eggs using clove oil vapor released from a paper egg tray
The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA2017), Innovation for tomorrow’s world, Nakhon Si Thammarat, Thailand. 28 -29 March 2017, (Poster)
29 Mar 2017 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2016 Reducing contamination of pathogenic bacteria on eggshell paper with essential oils
Health system research and development journal. Volume 10, Issue 3
31 Dec 2016 TCI 2 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2016 Development of cushioning plates from the Dokchok root mixed with banana stem fibers for transportation of agricultural raw materials
The national academic conference "Walailak Research" No. 8. Walailak University, Nakhon Si Thammarat Province. Thailand. 7-8 July 2016. (Oral)
8 Jul 2016 Proceedings สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2016 Agricultural waste culture media for increasing of Rhizopus stolonifer mycelium yield
The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity, Bangkok, Thailand. 16 - 18 June 2016, (Poster)
18 Jun 2016 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2015 Control of pathogenic bacteria on eggshells by incorporation of essential oil in paper egg tray
The 3rd International Conference of Sustainable Agriculture, Food, and Energy SAFE 2015, Nong Lam University and Rex Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam. November 17 - 19 2015, (Oral)
19 Nov 2015 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2014 Antifungal property of Rhizopus-based paper incorporated with peppermint oil against Aspergillus flavus
The 18th World Congress on Clinical Nutrition, Ubon Ratchathani, Thailand, 1 - 3 December 2014, (Oral)
3 Dec 2014 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2014 Combined antibacterial activity of green tea extract with atmospheric radio-frequency plasma against pathogens on fresh-cut dragon fruit
Food Control, 50, 291-296.
16 Sep 2014 SCOPUS Q1 สายฝน โพธิสุวรรณ
(Co-author)

2014 Antibacterial properties of plastic films coated with spent coffee grounds to improve the shelf-life of chicken sausage
The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA), Nakhon Si Thammarat, Thailand, 4 July 2014, (Oral)
4 Jul 2014 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2014 Comparison of microwaving and boiling to reduce Escherichia coli and Staphylococcus aureus while reheating frozen cooked rice
The 16th Food Innovation Asia Conference 2014. Bangkok, Thailand, 12 - 13 June 2014, (Poster)
13 Jun 2014 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2013 Efficacy of edible film incorporated with essential oils against white-rot decay fungus (Trametes versicolor)
International Journal of Environmental Science and Development, 4(4), 412
31 Aug 2013 Non Quatile สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2013 Efficacy of edible film incorporated with essential oils against white-rot decay Fungus (Trametes versicolor)
The 2nd Journal Conference on Environmental Science and Development (JCESD 2013). Kuala Lumper, Malaysia, 8 - 9 June 2013, (Oral)
9 Jun 2013 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2012 Combined effects of using essential oils and argon plasma on the antifungal activities of an areca palm (Areca catechu) leaf sheath
International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, 4 - 6 October 2012 (Oral)
6 Oct 2012 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2011 Effect of low pressure RF plasma containing clove oil against the growth formation by Aspergillus niger in culture media
International Society for Horticultural Science ISHS In International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants 1023 (pp. 289-294)
31 Dec 2011 SCOPUS Q4 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2011 Effect of low pressure rf plasma containing clove oil against the growth of formation by Aspergillus niger in culture media
The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Chiang Mai, Thailand, 15 - 18 December 2011, (Poster)
18 Dec 2011 Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

2011 Effect of low pressure rf plasma containing clove oil against the growth of formation by Aspergillus niger in culture media
4th Walailak Research Conference, 21st June 2011. Nakhon Si Thammarat, Thailand. 21 June 2011. (Poster).
21 Jun 2011 Proceedings สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2023
โล่รางวัลระดับดี

ผลงาน : นวัตกรรมผงปรุงรสโซเดียมต่ำจากผักไชยา: ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคไต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 23 August 2023
ผู้รับรางวัล : สายฝน โพธิสุวรรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2023
The best high potential entrepreneur award RMUTT 2023

ผลงาน : สาหร่ายโรยข้าวจากผักไชยา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม 2 Startup-Prototype Pitching วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 7 July 2023
ผู้รับรางวัล : สายฝน โพธิสุวรรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ซีเรียลอัดแท่งเสริมโปรตีนทางเลือก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022 20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : สายฝน โพธิสุวรรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากกระบกและผำเพื่อสุขภาพ (Wolffia-wild almond drink shot
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สาขาเกษตรและอาหาร ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : สายฝน โพธิสุวรรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 28,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 13 May 2023
วันที่สิ้นสุด : 14 May 2023

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164